Rodinný dom Kruh

Rodinný dom Kruh

Do prostredia niekdajších záhrad nachádzajúcich sa na jednom z pahorkov hlavného mesta navrhujeme dom, ktorý bude jeho užívateľovi poskytovať maximálny kontakt s okolím. Dispozičné riešenie domu vychádza, z jednoduchej prevádzkovej schémy - hlavná komunikačná os a k nej pripojené, logicky zoradené miestnosti a priestory pre bývanie. 

BOUTIQUE ECO LODGE HOTEL BIG CORN ISLAND

BOUTIQUE ECO LODGE HOTEL BIG CORN ISLAND

Zúčastnili sme sa vyzvanej súťaže na butikový hotel situovaný na Karibskom ostrove Isla Grande del Maíz. Riešený komplex mal pozostávať zo samostatne stojacich domčekov, komunitných priestorov so spoločnou kuchyňou a doplnkových objektov slúžiacich spoločenskému vyžitiu - amfiteátra pre divadelné predstavenia a kino, vyhliadkovej veže, plážového domu. Víťaznému návrhu vzdávame hold.

Vily Machnáč

Vily Machnáč

Spracovali sme štúdiu využiteľnosti územia v okolí Srnčej ulice. V duchu regulatívov navrhujeme schátrané územie zastavať samostatne stojacimi metskými vilami. Domy osádzame do rastlého terénu tak, aby nevznikali palisády a obyvateľom bol sprístupnený voľný, bezbariérový pohyb po pozmeku.

Úzmený plán zóny Prístav Korneuburg

Úzmený plán zóny Prístav Korneuburg

Vypracovali sme koncepciu revitalizácie prístavu v mestečku Korneuburg. Ťažiskom územia je polostrov, ktorý služil ako prekladisko. Zámer obce je vytvoriť polyfunkčné prostredie s prevahou bývania a relaxu. Cíp polostrova bude zdobený adminstratívnymi objektami. V území navrhujeme umelo navýšiť terén. Parter celého polostrova bude slúžiť chodcom a cyklistom. Nižšia zasypaná úroveň je určená pre statickú dopravu, zásobovanie a infraštruktúru. Severovýchodná pevninská časť územia bude spleťou služieb obchodu a kultúry. Prístav bude slúžiť kotveniu malých súkromných plavidiel do 20m a ako verejné prírodné kúpalisko.

Revitalizácia vstupného areálu BBC4

Revitalizácia vstupného areálu BBC4

S kolegami z ateliéru Milieu Architects sme vypracovali štúdiu revitalizácie vonkajších parkovacích-parkových plôch. Pôvodné betónové parkovisko kultivujeme priečnymi pásmi zelene. Odstránené parkovacie miesta navrhujeme nahradiť kvalitnou MHD podporenou dostatočne hustou sieťou cyklotrás. Klientovi radíme prispieť za každé umorené parkovacie miesto dvoma stojanmi pre bicykel. Odmenou nám všetkým bude menej sálajúcich plôch betónu a príjemnejšie životné prostredie.

Polyfunkčná budova Donaustrasse

Polyfunkčná budova Donaustrasse

Napriek okolitej výške zástavby je možné na predmetnej parcele stavať výškovú budovu za predpokladu, že budú okrem iného zachované podmienky preslnenia okolitých budov. Navrhli sme preto atypickú budovu, ktorá svojím tvarom daným požiadavkam vyhovuje. Pri návrhu sme sa inšpirovali fyzikálnimi vlastnosťami kvapalín. Vlna tekutiny predstavujúca budúcu budovu naráža na imaginárne steny definované hranicami pozemku a vyšplechuje do výšky. Objekt sme zhmotnili v čase, kedy vyšplechnutá kvapalina dosahuje absolútny moment a začína pod vplyvom gravitácie padať späť.

Vyhliadková veža Holabrunn

Vyhliadková veža Holabrunn

Starú kamennú vyhliadkovú vežu v lesoch dedinky Hollabrun prerástli okolité stromy. Mesto sa rozhodlo objekt nadstavať. Ako materiál sme sa rozhodli použiť corten - ušlachtilú hrdzavejúcu oceľ. Navrhovaný materiál rýchlo chytá patinu, a dobre tak nadväzuje na pôvodnú kamennú časť. Zhrdzavená oceľ v prírode nepôsobí rušivo, pripomína kôru stromov, krásne kontrastuje so zeleným ihličím a lístím. Koncept objektu je jednoduchý - predĺžené / vykonzolované podesty schodiska slúžia ako oddychové plochy na ceste nahor a poskytujú výhľad do okolitej krajiny.

Námestie Lanzenkirchen

Námestie Lanzenkirchen

V súťažnom návrhu na námestie v mestečku Lanzenkirchen sme sa inšpirovali poľnohospodárskou krajinou. Typické farebné lány okolitých polí vkladáme do námestia a vytvárame tak pamätník krajine samotnej. Pochôdzna vrstva je z plôch pigmentovaného betónu kombinovaného s kamennou dlažbou a kvetinovými záhonmi.

Vstupné priestory do Volksschule Strebersdorf

Vstupné priestory do Volksschule Strebersdorf

Boli sme vyzvaní k vypracovaniu návrhu rekonštrukcie vstupných priestorov do prominentnej školy v Strebersdorfe. Súčasťou návrhu malo byť aj riešenie fasády tejto časti budovy. Mottom inštalácie, ktorá mala byť umiestnená vo vstupnej hale bolo heslo "Vzdelanie je hodné zlata". Dôležitou podmienkou investora boli minimálne realizačné náklady. Nápad musel byť preto jednoduchý. Myšlienku vyobkladať objekt zlatom kde sa dá sme zavrhli ako prvoplánovú. Hladali sme soľ. Tou soľou sú informácie. Peter prišiel s myšlienkou rozmiestniť na fasáde QR kódy, ktoré mali odkazovať na rôzne zaujímavosti o škole, o jej známych absolventoch, na motivujúce odkazy súvisiace so vzdelaním a vzdelávaním.